Address/   No21, Lane512, Sec.1 shuishin Rd. Dingkan Village, Shuili Township, Nantou55346, Taiwan

GPS / (E)120.863229   (N)23.803114                                                                                                   

TEL/ 886-49-2770967  FAX/ 886-49-2775491                                                                                                  

EMAIL /  snake@snakekin.com.tw

OPEN HOUR/8:00am-5:00pm(Wed.closed)